Strona główna / Praktyczna nauka zawodu

Egzamin zawodowy

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

 

 

 

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE -

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Informuję, że termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2021 mija 7 lutego br.

Deklaracje należy złożyć do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu.

Druki deklaracji do pobrania:

Komunikaty dyrektora CKE:

Wytyczne dla uczniów dotyczące przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie w sesji styczeń/luty 2021 r.:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. 

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 6. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory określone w komunikacie dyrektora CKE

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 

 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 12. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

 13. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m 

 14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu 

 16. Wrażeniami po egzaminie zdający mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać należy spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

NIP: 5681377233
REGON: 000861860

Golądkowo 41 G

06-120 Winnica

tel. 23 691 40 73

tel. 23 691 40 93

fax 23 691 40 83

min_rol_rgb_color.png
imageedit_1_6762842942-2-e1522841394455.
bip-1.png
unnamed.png

Copyright © 1924-2021 by Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.