Strona główna / Biblioteka

Regulamin biblioteki

 1. Prawo do korzystania z biblioteki szkolnej mają uczniowie i słuchacze, czynni i emerytowani nauczyciele, czynni i emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Uczniowie przyjęci do szkoły stają się automatycznie uprawnionymi do korzystania z biblioteki szkolnej i przestają nimi być w przypadku ukończenia lub przerwania nauki w ZS CKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie.

 4. Z biblioteki można jednorazowo wypożyczyć do 3 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni oraz do 3 czasopism na okres nie dłuższy niż 14 dni.

 5. Użytkownik biblioteki ma prawo oczekiwać od nauczyciela bibliotekarza pomocy w doborze potrzebnych mu materiałów.

 6. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu książki lub czasopisma może być przedłużony na prośbę czytelnika, po ustaleniu tego z nauczycielem bibliotekarzem.

 7. W sytuacjach szczególnych czytelnik może być proszony o wcześniejszy zwrot wypożyczonych materiałów.

 8. Jeśli dana książka lub czasopismo są wypożyczone, czytelnik może zgłosić na nie zapotrzebowanie – ma wówczas pierwszeństwo wypożyczenia tych materiałów po ich zwrocie.

 9. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 10. Z księgozbioru podręcznego wskazanego przez nauczyciela bibliotekarza czytelnik ma prawo korzystać tylko w czytelni.

 11. Czytelnik ma prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni, zaś nauczyciel bibliotekarz ma prawo kontrolować zakres czynności wykonywanych na komputerze przez ucznia.

 12. Zgłaszając chęć korzystania z czytelni, czytelnik wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

 13. Korzystający z biblioteki są zobowiązani do dbałości o wypożyczone materiały, o porządek w pomieszczeniach biblioteki i o znajdujące się tam wyposażenie.

 14. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub czasopisma czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej książki/takiego samego czasopisma lub innej książki/innego czasopisma o podobnej tematyce i wartości. Kwestie związane z odkupieniem materiałów czytelnik ustala z nauczycielem bibliotekarzem.

 15. Użytkownicy biblioteki, a także nauczyciel bibliotekarz są zobowiązani do dbałości o panującą w bibliotece atmosferę, aby sprzyjała nauce,  pracy i pożytecznej rozrywce.

 16. Użytkownicy biblioteki mają prawo zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi własne inicjatywy związane z jej działalnością (konkursy, spotkania czytelnicze, inne akcje) oraz uczestniczyć w ich realizacji.

 17. Użytkownicy biblioteki i czytelni nie korzystają w niej z telefonów komórkowych, chyba że w określonych sytuacjach i na zasadach określonych przez nauczyciela bibliotekarza.

 18. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.